Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Domeniu de aplicare și scop

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în scopul furnizării și administrării platformei salesbridge.ro (în continuare ca Platforma) asigurată de către Operatorul de date.

Scopul acestui document este de a pune la dispoziția persoanelor vizate în prealabil, într-o formă uşor accesibilă și în mod transparent informațiile relevante în legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal: categoriile de date prelucrate, scopul și temeiul legal al prelucrării, perioada de stocare și destinatarii datelor, drepturile persoanelor vizate, respectiv identitatea și calitatea entităților implicate în prelucrarea datelor.

Consultați secțiunea relevantă pentru informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest document se actualizează continuu pentru a reflecta măsurile luate cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Definiții

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa de email sau numărul de telefon.

Persoană vizată este o persoană fizică identificată sau identificabilă (direct sau indirect) în special prin referire la un element de identificare, în cazul Platformei utilizatorii persoane fizice (în continuare ca Utilizator sau Utilizatori).

Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, stocarea, utilizarea sau ștergerea.

GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Operator de date înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale.

Persoană împuternicită de operatorul de date înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele și sub autoritatea operatorului de date.

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Autoritatea de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţă prin dispoziţiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi al liberei circulaţii a acestor date. În România autoritatea națională de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare ca Autoritatea de supraveghere), cu sediul situat în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, număr de telefon +40.318.059.211 și adresă de email anspdcp@dataprotection.ro.

Operatorul și persoana împuternicită

Operatorul de date. Magic Solutions SRL (în continuare ca Operatorul de date) cu sediul în România, Miercurea Ciuc, str. Kós Károly nr. 10, deținătorul domeniului www.salesbridge.ro furnizorul Platformei, se angajează să prelucreze

Prelucrarea datelor în cazul înregistrării unui cont de utilizator pe Platformă

Categoriile de date prelucrate. Persoanele interesate pot înregistra un cont de utilizator completând formularul de înregistrare online. Formularul de înregistrare se completează cu numărul de telefon mobil sau adresa de email, respectiv parola aleasă de către Utilizator.

După validarea numărului de telefon sau adresei de email furnizate, Utilizatorii au posibilitatea de a finaliza înregistrarea contului prin completarea datelor de profil. În cazul în care sunteți administratorul sau asociatul unei persoane juridice este necesar furnizarea codului unic de înregistrare (CUI) pentru finalizarea înregistrării.

Comunicarea datelor de înregistrare sau profil nu este obligatorie, furnizarea datelor și a consimțământului este voluntară. Refuzul dumneavoastră va determina imposibilitatea de a înregistra pe Platformă, respectiv un profil cu datele incomplete.

Scopul și temeiul legal al prelucrării. Datele personale sunt prelucrate în scopul administrării contului de utilizator, furnizării informațiilor de interes public, respectiv operării și administrării Platformei cu toate funcționalitățile necesare de către Operatorul de date prin intermediul Platformei.

Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul voluntar, specific, expres și neechivoc al abonatului conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR): persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Persoanele abonate își pot retrage consimțământul oricând printr-o sesizare trimisă la adresa de email: hello@salesbridge.ro

Stocarea datelor. Datele personale furnizate se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului privind furnizarea și administrarea Platformei.

Datele personale sunt stocate pe servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

Destinatarii datelor. În cazuri justificate și în măsura necesară terțe entități pot avea acces la datele prelucrate. Accesul terților la date este limitat la următoarele cazuri:

  • Societatea Magic Solutions SRL, dezvoltatorul Platformei, persoana împuternicită de Operatorul de date;
  • Furnizorul de servicii web hosting;
  • Consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanța.

Drepturile persoanelor vizate

Conform art. 13-22. din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) persoana vizată are drepturile enumerate mai jos. Persoana vizată își poate exercita aceste drepturi, individual sau cumulat, prin transmiterea unei cereri scrise datate și semnate Magic Solutions SRL, la adresa poștală Miercurea Ciuc, str. Kós Károly nr. 10 sau electronic la adresa de email hello@salesbridge.ro -- Răspundem la cererile persoanelor vizate în termen de maximum 30 de zile.

Dreptul la informare. Dreptul de a primi informațîi detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Operatorul de date în legătură cu furnizarea și administrarea Platformei.

Dreptul de retragere a consimțământului. În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de acces. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; drepturile personei vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

La cerere, operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul privind protecția datelor (GDPR), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din Regulamentul general privind protecția datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2); datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) din Regulamentul privind protecția datelor (GDPR).

Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind protecția datelor (GDPR), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin. (2) lit. (a) sau pe un contract în temeiul art.6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul privind protecția datelor (GDPR); și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din Regulamentul privind protecția datelor (GDPR), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. În cazul în care temeiul legal al prelucrării este alta decât art. 6 alin. (1) lit. (a), (b) sau (c) din Regulamentul privind protecția datelor (GDPR) persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În cazul în care operatorul de date  ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoană vizată poate cere și obține intervenția umană din partea operatorului cu privire la respectivă prelucrare, își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectivă prelucrare și contesta decizia.

Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată, și dreptul de a depune plângere la operatorul de date sau la autoritatea de supraveghere.

Securitatea datelor

Pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare; și pentru a preveni încălcarea securității - accesul neautorizat, distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată, în mod accidental sau ilegal a - datelor cu caracter personal stocate în legătură cu furnizarea și administrarea Platformei, au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice.

Contact

Pentru exercitarea drepturilor privind protecția datelor personale vă rugăm să ne trimiteți Magic Solutions SRL o cerere scrisă, datată și semnată la:

  • adresa poștală Miercurea Ciuc, str. Kós Károly nr. 10 sau
  • electronic la adresa de email hello@salesbridge.ro

Prezentul document se supune unor revizuiri periodice, cea mai recentă actualizare s-a efectuat la data de 17.04.2020.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt revizuite periodic de către Operatorul de date pentru a asigura conformitatea cu modificările aduse de legislație și/sau a reflecta modul în care Operatorul de date prelucrează datele în scopul furnizării și administrării Platformei. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor personale, vă rugăm să consultați periodic acest document.